Věřte si!
Investujte s námi


Slovník pojmů

American Depositary Receipt (ADR)
Certifikáty cenných papírů vydané velkou US bankou týkající se neamerických cenných papírů deponovaných v této bance. ADR se vydávají zejména s koeficientem 1:1 pro 100 zahraničních cenných papírů, ale také s menším. Hlavním cílem je zlevnit, zjednodušit a zrychlit obchodování s cennými papíry.

Akcie
Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Akcie na doručitele
Akcie vydané bez jména. Emitent vydá výnos majiteli, který mu akcie předloží, nikoliv jmenovité osobě.

Akcie na jméno / Registrované akcie
Zní na jméno příslušného majitele. Akcie lze převést na jiné jméno pouze podpisem současného majitele na zadní straně (rubopis).

Akcionář
Fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem cenného papíru (akcie) dané akciové společnosti.

Akcionář majoritní
Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti.

Akcionář minoritní
Akcionář, který nevlastní největší počet akcií společnosti ani nejedná s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení.

Akciové dividendy
Dividendy vyplacené ve formě nových volných akcií. Finanční úřad to považuje za výplatu dividendy a proto i tento výnos podléhá zdanění.

Akciový fond
Fond, jehož předmětem investování jsou tuzemské i zahraniční akcie.

Akvizice
Operace, při které investor získává kontrolní balík hlasovacích práv na jiné společnosti. Koupě jednoho podniku druhým.

Arbitráž
Využití rozdílnosti cen stejného cenného papíru, se kterým se obchoduje na různých burzách. Cenné papíry jsou zakoupeny na burze s nižší cenou a okamžitě prodány na burze s vyšší cenou.

Benchmark
Obvykle index (např. DAX, DJIA), který slouží jako měřítko pro porovnání výkonnosti portfolia. Typ míry používané pro referenční účely, často jako index segmentu trhu, do kterého investuje investiční fond. Používá se na hodnocení managera fondu a jeho výkon.

Bezriziková výnosová míra
Za bezrizikovou výnosovou míru je považována výnosová míra z krátkodobých vládních pokladničních poukázek.

Blue chips
Akcie velkých stabilních společností s velkou likviditou.

Book building
Procedura prodeje nových emisí akcií (IPO) - všechny poptávky investorů jsou registrovány hlavním managerem v „jednotné knize“ (book). Na základě těchto poptávek je stanovena výsledná cena akcií a distribuci mezi investory (alokace).

Broker
Osoba/makléř jenž obchoduje s cennými papíry na cizí účet (pro klienty).

Burza
Burza organizuje trh s investičními nástroji pro osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody. Umožňuje koupit nebo prodat jednotlivé investiční nástroje (cenné papíry, investiční certifikáty, warranty, futures a další). Setkávají se zde dvě základní skupiny subjektů: emitenti a investoři.

Býk, býčí
Býčí trh (boom) je termín používaný v anglo-saské investiční komunitě pro situaci, kdy se očekává podstatný růst cen akcií. Výrazu Býk se užívá pro investora, který je celkově optimistický o vývoji na trzích. Opak: Medvěd, medvědí trh, klesající trh.

Cenné papíry
Obecné pojmenování všech typů akcií, dluhopisů, hypotečních listů, investičních podílů, investičních certifikátů, opcí atd.

Certifikát
Certifikát je tzv. "strukturovaný produkt" - je vytvořen ze struktury podkladových aktiv jako je např. ropa, pitná voda, zlato, akcie, indexy, měnové kurzy. Certifikátů existují od velmi konzervativních (bonusové, diskontové), až po ty nejagresivnější (knock out, turbo).

Clearing House
Instituce, která uskutečňuje fyzické vypořádání obchodů s cennými papíry.

Crash
Dramaticky rychlé a silné snížení cen na burze. Většinou následuje po nadmíru optimistickém očekávání ve velkých segmentech na trhu cenných papírů.

Čisté obchodní jmění
Čistá hodnota veškerého jmění ve fondu.

Datum emise cenného papíru
Datum označující den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli.

Deriváty
Odvozené cenné papíry - jejich hodnota se pohybuje v závislosti na pohybu ceny jejich podkladového aktiva (viz podkladové aktivum). Nejznámějšími deriváty jsou warranty, opce a futures.

Diskontní sazba
Úroková sazba, za kterou centrální banka kupuje směnky / bankovky od privátních bank.

Diversifikace
Rozložení investic do různých typů finančních instrumentů za účelem vytvoření portfolia s maximálním ziskem a minimálním rizikem.

Dividenda
Výnos plynoucí z vlastnictví akcie. Výše dividendy závisí na hospodářském výsledku společnosti a na rozhodnutí valné hromady společnosti.

Dlouhá (long) pozice
Označení pro nakoupené cenné papíry pokud investor spekuluje na růst.

Dluhopis (obligace)
Dluhový cenný papír s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky a vyplácení výnosů z dluhopisu. Emitent dluhopisu je povinen splatit jmenovité hodnoty dluhopisu buď jednorázově nebo splátkami ve stanovených termínech.

Duální listing
Obchodování s emisí akcií současně na více burzách.

Due Dilligence
Velmi podrobné a detailní prověření společnosti jak po hodspodářské tak právní stránce. Zpravidla se provádí při emisi nových cenných papírů nebo při akvizici společnosti.

Emise
Vydání a distribuce cenných papírů na kapitálový trh. Tato emise je provedena buď přímo (přímá emise) nebo za pomoci kreditní instituce (externí emise). Většinou jsou emise uskutečněny finančním poradcem společnosti nebo jejich skupinou (konsorciem).

Emisní cena (emisní kurz)
Cena, kterou investor musí zaplatit za nákup nových cenných papírů.

Emitent / vydavatel
Společnost (většinou akciová společnost) nebo veřejně-státní organizace, vydávající cenné papíry, např. vláda vydává státní dluhopisy, akciová společnost vydává akcie.

Fed (federální rezervní systém)
Systém centrální banky USA jehož úkolem je udržovat pomocí finančních a politických nástrojů cenovou stabilitu, nízkou nezaměstnanost, dlouhodobou platební rovnováhu a přiměřený hospodářský růst. Stanovení pořadí priorit závisí na rozhodnutí rady. K dispozici má tyto nástroje: politika minimálních rezerv, politika na otevřeném trhu, jakož i refinanční politika. Kromě toho, povolení k určení margin požadavků pro nákup cenných papírů a oprávněním prezidenta definovat limit překlenovacího úvěru.

Fond peněžního trhu
Fond investující shromážděné finanční prostředky do krátkodobých investičních instrumentů s pevným výnosem a splatností do 1 roku.

Fundamentální analýza
Fundamentální analýzou se hodnotí cenný papír na základě ekonomických ukazatelů. Hlavní veličiny jsou výnosy, platební schopnost (tok hotovosti / úrokové platby), koeficient ceny/výnosu, nárůstový potenciál, jakož i cyklické a fiskální podmínky. Na základě těchto informací analytici modelují budoucí činnost společnosti a její rentabilitu.

Globální depozitní certifikát (GDR)
Cenný papír odvozený od bazické akcie, emitovaný a obchodovaný na mezinárodních trzích. Ve formě GDR je možné například obchodovat akcie některých největších českých bank na zahraničních trzích. Z pohledu těchto bank se jedná o certifikáty vydávané proti složení kmenových akcií. S GDR nejsou spojena hlasovací práva.

Globální fondy
Fondy investující do investičních instrumentů po celém světě.

Greenshoe
Část emise cenných papírů určená k distribuci v případě vysoké poptávky. Slouží k cenové stabilizaci po primární emisi akcií.

Hedge fond
Fond nepodléhající regulaci dozorových orgánů, který investuje své prostředky zpravidla do vysoce rizikových instrumentů..

Hedging
Zajišťovací transakce, která snižuje riziko v investičním portfoliu za využití derivátových instrumentů např. futures, swapů či opcí.

Hlasovací právo, rozhodovací právo
Akcionářovo právo účastnit se valné hromady a tím se podílet na rozhodování o vedení společnosti. Každý akcionář může zplnomocnit třetího (úvěrovou banku, obchodního představitele akcionáře nebo jiného zmocněnce), aby vykonal na valné hromadě jeho hlasovací právo.

Hlavní manager
Finanční poradce, který je při primární emisi cenných papírů v úzkém kontaktu s emitentem a řídí veškerou činnost v souvislosti s emisí, např. sestavení prospektů, žádost o registraci k obchodování na burze nebo podporuje rozvoj trhu atd.

Identifikační číslo cenného papíru (ISIN)
Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro jednoznačnou identifikaci cenných papírů.

Inflace
Koeficient ukazující zvýšení cenové hladiny během určitého sledovaného období; udává ztrátu kupní síly. Opak: Deflace

Investiční fond
Obchodní společnost, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Investiční fond má formu akciové společnosti

IPO (Initial public offering)
Primární emise akcií. Tímto způsobem vstupují nové společnosti na burzu. Cílem je zejména získat dodatečný kapitál pro rozvoj společnosti a zvýšit její tržní hodnotu.

Jmenovitá hodnota
Nominální / účetní hodnota cenného papíru.

Joint venture
Viz. Rizikový kapitál.

Kmenová akcie
Akcie ke které se vztahují zákonná a statutární práva akcionáře. Opak: Preferenční akcie

Kótovaný cenný papír
Cenný papír, který je přijat k obchodování na veřejném trhu.

Krátký prodej (short selling)
Investor spekuluje na pokles ceny cenného papíru - prodá vypůjčené cenné papíry a doufá, že ho v budoucnu nakoupí za nižší cenu.

Kupón (dluhopisný)
Úrokový kupon cenného papíru s fixní úrokovou sazbou, na jehož základě je investorovi vyplacen výnos z cenného papíru.

Kurz cenného papíru
Kurzem cenného papíru se rozumí cena uveřejněná jako kurz tohoto cenného papíru na veřejném trhu.

Kurzovní lístek
Soubor výsledků obchodování, který burza zveřejňuje v elektronické i tištěné podobě. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírů obchodovaných na burzovních trzích, objemy obchodů.

Likvidita
1. Vyjadřuje schopnost přeměnit cenný papír zpět na finanční hotovost.
2. Objemy obchodů cenného papíru.

Lombard sazba
Úroková sazba na půjčku, kterou centrální banka poskytuje bankám za zástavu cenných papírů, s cílem překlenout dočasný nedostatek likvidity.

London Interbank Offered Rate (LIBOR)
Úroková sazba určená na londýnských finančních trzích: sazba, za kterou jsou místní banky připraveny půjčit peníze sobě navzájem. LIBOR je užíván jako referenční sazba pro obligace s proměnlivým úročením, swaps, atd..

Long pozice
Viz. Dlouhá pozice.

Makléř
Fyzická osoba, která má povolení Komise pro cenné papíry vykonávat pro obchodníka s cennými papíry odborné obchodní činnosti.Makléř může tuto činnost vykonávat pouze pro jednoho obchodníka s cennými papíry, k němuž musí být v pracovním poměru.

Management buyout (MBO)
Převzetí společnosti managementem společnosti

Margin call
Výzva obchodníka klientovi v okamžiku, kdy klesne hodnota zajištění pod udržovací hranici Investor je povinen dorovnat zajištění podle požadavku obchodníka.

Margin trading (Maržové obchody)
Obchodování s využitím úvěru. Při tomto způsobu obchodování využívá investor částečně k nákupu cenných papírů cizích zdrojů – úvěru od obchodníka.

Medvěd, medvědí
Investor, který očekává podstatný pokles cen akcií, či který je celkově pesimistický ohledně vývoje na finančních trzích. Medvědí trh je označení pro klesající trh, kdy negativní trend přetrvává delší dobu a má vliv na velkou část trhu. Opak: Býk; Býčí trh; Boom.

Mělký trh
Trh, na kterém dochází k malému obratu. Na tomto trhu je poměrně velký rozdíl mezi prodejním a kupním kurzem (spread).

Mimoburzovní trh (OTC)
Trh, který není organizovaný burzou cenných papírů. Obchody se uskutečňují přímo mezii účastníky trhu - investičními bankami, institucionálními investory apod.

Nákupní kurz
Nákupní cena, cena jakou je kupující ochoten zaplatit za cenný papír. Opak: Podejní kurz

Nominální hodnota
Hodnota, na kterou je cenný papír vydán. Nominální hodnota a kurzovní hodnota (tržní hodnota) se mohou od sebe lišit. Tržní hodnota závisí na nabídce a poptávce. Nominální hodnota u pevně zúročitelných cenných papírů je částka, kterou emitent dluží majiteli papíru. Tuto částku musí dlužník (emitent) věřiteli (majiteli) zaplatit při splatnosti cenného papíru.

Opce
Opce dává svému držiteli právo nakoupit (call) nebo prodat (put) přesně definované podkladové aktivum (akcie, měny, indexy, komodity) za přesně stanovenou cenu (strike price) během stanovené doby. Za toto právo musí držitel opce jejímu prodejci (vypisovateli) zaplatit opční prémii.

Opční prémie
Platí ji nabyvatel opce prodávajícímu. Nabyvatel opce má pak právo se rozhodnout zda opci uplatní či nikoliv.

Otevírací cena
První cena cenného papíru s kontinuálním vývojem kurzu po otevření burzy.

Otevřený podílový fond
Investiční společnost vydává neomezené množství podílových listů. Majitel podílového listu (podílník) může podílový list kdykoliv zpět odprodat investiční společnosti.

Pákový efekt (leverage)
Využití cizího kapitálu ke zvýšení výnosu vlastního kapitálu. Využití např. u warrantů či obchodování na úvěr.

Peněžní trh
Trh krátkodobých cenných papírů a depozit se splatností do 1 roku.

Podílový list
Cenný papír, který vyjadřuje podíl na majetku fondu.

Podkladové aktivum
Aktivum (akcie, měna, komodita, index, úroková sazba), jehož cena se vyvíjí v čase. Pohyb ceny podkladového aktiva slouží jako základ pro pohyb ceny derivátů (opcí, futures).

Portfolio
Soubor investic do cenných papírů patřící jednomu vlastníkovi nebo organizaci. Portfolio se využívá především za účelem rozložení rizika.

Preferenční akcie
Preferenční akcie má vůči kmenové akcii přednostní práva při rozdělení zisku (dividendy), obvykle bez hlasovacího práva. Preferenční akcie bez práva volby smějí být vydány pouze do celkové výše nominální hodnoty, jako je nominální hodnota ostatních akcií. Preferenční akcie bývá často vydávána v případě problémů s prodejem kmenových akcií, jako výsledek nepříznivého ekonomického prostředí. Investor je touto emisí pobízen ke koupi nových akcií.

PRIBOR
Prague Interbank Offered Rate. Pražská mezibankovní úroková sazba.

Price-earnings ratio P/E
Ukazatel finanční a fundamentální analýzy. Je definován jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění na akcii.

Primární emise (initial public offer)
Úpis nových cenných papírů z důvodu získání kapitálu pro rozvoj společnosti.

Primární trh
Trh nových cenných papírů. Jsou na něm obchodovány nově emitované cenné papíry.

Prodejní (PUT) opce
Druh opce, který jeho majiteli (kupujícímu) dává právo prodat a vypisovateli (prodávajícímu) ukládá povinnost odebrat (koupit) podkladová aktiva za předem sjednanou cenu.

Prospekt cenného papíru
Než je emitent cenného papíru přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje touto listinou investorům základní informace o sobě a svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru. Může existovat i užší prospekt, který je jednodušší a používá se pro cenné papíry, které mají být veřejně nabízeny, ale nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.

Rating
Standardizované hodnocení rizika / úvěruschopnosti vydavatele a jím vydávaných cenných papírů. V USA je rating prováděn specializovanými agenturami, které jsou všeobecně známy. Nejrenomovanější jsou Standard & Poor's a Moody's Investors Service. Jejich hodnocení je označeno hodnotícími symboly AAA (výborný) až D (platby cenných papírů byly pozastaveny).

Rozhodný den
Den, kdy musí akcionář vlastnit akcie, aby měl nárok na výplatu dividendy.

Sekundární trh
Trh, na kterém se obchoduje s cenými papíry, které byly již dříve vydány. Nejdůležitější sekundární trhy jsou burzy. Sekundární trh cenných papírů je možné dělit na burzovní a mimoburzovní trhy cenných papírů.

Settlement / Vypořádání
Vypořádání finančního kontraktu či obchodu s cennými papíry. Dva typy vypořádání: hotovostní vypořádání (hotovostní platba) a fyzické plnění (dodání podkladových aktiv).

Smíšené fondy
Termín užívaný pro fondy, které investují jak do dluhopisů, tak do akcií a které většinou mají maximální limit poměru mezi investicemi do dluhopisů nebo akcií. V závislosti na aktuálním stavu trhu, správa fondu určí příslušný mix obou typů cenných papírů.

Split (splitting)
Viz. Štěpení akcií.

Správní poplatek
Roční odměna za výkony managementu fondu a technického rozvoje, jakož i náklady za správu o činnosti a prodejní prospekty. Poplatky jsou přímo odečteny z majetku fondu.

Spread
Rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou (kurzem).

Štěpení akcií (Split)
Technická operace, při které je nominální hodnota akcie rozdělena na více akcií o nižších nominálních hodnotách, přičemž jejich součet se rovná původní nominální hodnotě.

Tržní kapitalizace
Vypočte se jako počet akcií emise násobený aktuálním tržním kurzem (na burze).

Tržní riziko
Systematické riziko. Vyplývá ze specifik a vývoje celé ekonomiky, a proto je společné všem finančním instrumentům v rámci dané ekonomiky. Částečně lze systematické riziko diverzifikovat investicemi na mezinárodních trzích do zahraničních instrumentů, které jsou již pod vlivem jiného ekonomického systému. V rámci jednoho ekonomického systému se jedná o nediverzifikovatelné riziko.

Tvůrce trhu (market maker)
Aktivní zprostředkovatel na finančních trzích, jenž oznamuje kupní a prodejní ceny, za které je ochoten kdykoliv koupit či prodat investiční instrument na svůj vlastní účet.

Upisovací kurz
Kurz (cena), za který může majitel upisovacího práva zakoupit akcie či jiné objekty.

Úrokové riziko
Riziko změny úrokových měr. Tímto rizikem jsou nejvíce ohroženy cenné papíry, zejména akcie a dluhopisy.

Uzavřený podílový fond
Podílový fond s omezeným množstvím podílových listů. Jejich majitel nemůže odprodat podílové listy zpět správci, může je odprodat jinému zájemci na veřejném trhu a cena je určena na základě nabídky a poptávky.

Volatilita
Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů.

Výnos na akcii (EPS)
Ukazatel, který vyjadřuje zisk společnosti, který po zdanění připadá na jednu akcii.

Warrant
Cenný papír, který představuje právo na nákup či prodej nějakého aktiva za předem stanovenou cenu, v předem stanoveném množství a termínu.

Zero bond (dluhopis)
Dluhopis, který není dodán s úrokovým kuponem. Místo periodických úrokových plateb činí rozdíl mezi kompenzační částkou a emisní cenou výnos ke dni splatnosti. Proto investor obdrží pouze jednu platbu: zisk z prodeje, jestliže cenný papír prodá předčasně a nebo nominální hodnotu (100%) v době splatnosti.

zpět nahoru
button_zpet_home